Risør kirkelige fellesråd

Risør kirkelige fellesråd

Risør kirkelige fellesråd

Fellesrådet er et lovbestemt organ som består av to medlemmer fra hvert menighetsråd og en representant valgt av kommunestyret. 
Dessuten oppnevner biskopen et medlem.
Kirkevergen er fellesrådets sekretær og daglig leder av fellesrådets virksomhetsområde.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen,
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:  
* Bygging, drift og vedlikehold av kirker anlegg
* Drift og forvaltning av kirkegårder 
* Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
* Anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor
* Administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
* Utbetaling av godtgjørelse til prester for reiser og boligtelefon etter regler gitt av departementet
* Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. 
Fellesrådet har 4 – 5 møter i året og velges for fire år av gangen.
Fellesrådet består av 2 representanter fra hvert av de 2 menighetsrådene, samt 1 person valgt av kommunen (formannskapet) og 1 person oppnevnt av biskopen. 
Alle har personlige varamedlemmer. 
Kirkevergen er fellesrådets sekretær.

 

Fellesrådets medlemmer 2019 – 2023

Kommunens representant er valgt for årene 2019 – 2023 

Medlemmer      Varamedlemmer

Ole Henrik Grønn Marianne Rundholt
Lars Lauvhjell Aud Jorunn Klodvik
Gerd Norli Ruud Bjørg Sørdal
Albert M Walla Nelly Lauvhjell

Elen Lauvhjell Lill Jorunn Larsen 

Ellen Gryting Ragnhild E Floberg

 


KALENDER

søndag 25 februar
Søndeled Kirke
Søndeled Kirke
fredag 1 mars
Risør kirke
søndag 3 mars
Sandnes Bedehus
søndag 10 mars
Risør kirke
Søndeled Kirke
18:00 Konsert
Risør kirke
søndag 17 mars
Frydendal kirke
18:00 Konsert
Frydendal kirke
torsdag 21 mars
Risør kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no